GDPR

Ochrana osobných údajov

Ak si našou zákazníčkou / naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zveruješ nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznám sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máš v súvislosti s GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme Monika Štullerová a Zuzana Babitz (Kiška), spojené v projekte Spolu v tom (www.spoluvtom.sk). Projekt funguje pod oficiálnou hlavičkou educo s.r.o., Papraďová 11, 821 01 Bratislava.

S Tvojimi osobnými údajmi narábame ako „správca“, teda určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním osobných údajov pomáhajú.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budeš chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžeš nás kontaktovať cez email ahoj@spoluvtom.sk

Vyhlásenie

Vyhlasujeme, že ako správca Tvojich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:

 • budeme spracovávať Tvoje osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme Ti a budeme Ťa podporovať v uplatňovaní a v plnení Tvojich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Dôvod, rozsah a účely spracovania osobných údajov

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríš sama/sám, a to pre plnenie týchto účelov:

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy – Tvoj osobný údaj (e-mail) potrebujeme k plneniu zmluvy, napríklad k zaslaniu prístupu k online kurzu, k zaslaniu informácií o častiach kurzu, bonusoch
 • vedenie účtovníctva – ak si naším zákazníkom, Tvoje osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie newsletterov – Tvoje osobné údaje (e-mail a meno, pohlavie, na čo klikáš v mailoch a kedy ich najčastejšie otváraš) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak si naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, alebo dôvodne predpokladáme, že Ťa naše novinky zaujímajú. Ak nie si naším zákazníkom, posielame Ti newslettere iba na základe Tvojho súhlasu. V oboch prípadoch môžeš tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
 • pokročilý marketing – iba na základe Tvojho súhlasu Ti môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu, napríklad pre remarketing alebo cielenie reklamy na facebooku. Súhlas môžeš kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • video-záznam z (online) stretnutí – napríklad z neplatených online seminárov, platených online kurzov alebo prednášok naživo. O tom, že robíme záznam, budeš vždy na začiatku jednorazového stretnutia, alebo na začiatku uceleného kurzu, upozornená.

Tvoje osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame tvoju IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíš a z ktorej stránky prichádzaš. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Ti môžeme ponúknuť lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Tvojho súhlasu.

Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžeš na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Tvoje osobné údaje chránime, akoby boli naše vlastné – v maximálnej možnej miere. Pomocou modernej, aktuálne známej technológie prijímame všetky možné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili u nás vedené údaje pred manipuláciou, stratou, zničením a zásahom nepovolaných osôb.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K Tvojim osobným údajom majú prístup aj subdodávatelia služieb, ktoré nedokážeme zrealizovať vlastnými silami – využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia údaje spoľahlivo ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú. Zaviazali sa dodržiavať mlčanlivosť o Tvojich dátach a zabezpečiť, aby nedošlo k úniku či zneužitiu osobných údajov. Sú to osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní služieb / realizácií platieb
 • zaisťujúce emailingové služby a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou webu
 • zaisťujúce účtovnícke, daňové a právne služby
 • zaisťujúce marketingové služby

Príjemcami Tvojich osobných údajov sú aj osoby v tretích krajinách (krajinách mimo EU), alebo medzinárodné organizácie, ktoré sú poskytovateľmi vybraných mailingových a cloudových služieb.

Tvoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Za podmienok stanovených v GDPR máš:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade právo na obmedzenie spracovania podľ čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na ahoj@spoluvtom.sk
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievaš, že bolo porušené Tvoje právo na ochranu osobných údajov.

Ako záujemca o využívanie našich služieb vyplnením kontaktného webového formulára:

– súhlasíš s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany správcu a zároveň

– vyhlasuješ, že zasielanie informácií podľa predchádzajúceho bodu nepovažuješ za nevyžiadanú reklamu, pretože so zasielaním informácií podľa predchádzajúceho bodu výslovne súhlasíš. Súhlas môžeš kedykoľvek písomne ​​odvolať na ahoj@spoluvtom.sk respektíve sa môžeš odhlásiť z odberu obchodných oznámení

Záverečné ustanovenia

Správca je oprávnený pravidlá ochrany osobných údajom meniť. Novú verziu zverejní správca na svojich internetových stránkach a zároveň zašle novú verziu týchto podmienok na emailovú adresu, ktorú si správcovi poskytla / poskytol.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 5. 2021

Pôrodné minimum

3 videá o tom, čo o pôrode chceš vedieť,
aj keď by si radšej nevedela nič.

TERAZ ZADARMO DO  23. apríla